Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI
obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku

I. Ochrona danych osobowych

§ 1 Administrator

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Biegam-Pomagam ul. Boh. Westerplatte 11/1A, 65-034 Zielona Góra NIP: 973 10 11 856 REGON: 081103607 KRS: 0000446391 (zwane dalej jako „Organizator”).

2. Wszelką korespondencję związaną z ochroną danych osobowych należy kierować:
a) na adres ul. Lisowskiego 9, 65-072 Zielona Góra

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail stowarzyszenie@biegam-pomagam.pl

§ 2 Pozyskiwanie danych

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w niezbędnym zakresie, w szczególności:

a) imię i nazwisko,
b) płeć,
c) datę urodzenia,
d) narodowość
e) e-mail,
f) nr telefonu,
g) adres zamieszkania,
h) wizerunek

2. Dane osobowe Uczestników trafiają do Organizatora w wyniku dokonania przez Uczestnika rejestracji na wydarzenie organizowane przez Organizatora

3. Organizator może otrzymać dane osobowe Uczestnika od innej osoby, poprzez dokonanie rejestracji Uczestnika przez tą osobę, pod warunkiem złożenia oświadczenia, iż Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

4. Osoby niepełnoletnie mogą być rejestrowane na wydarzenia organizowane przez Organizatora wyłącznie przez ich prawnych opiekunów, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej.

§ 3 Podstawy przetwarzania

1. Dane przetwarzane są na postawie regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dane przetwarzane będą:

a) na podstawie zgody Uczestnika,
b) jeśli dane Uczestnika są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,
c) w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
d) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

3. Przekazanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim będącym sponsorami/partnerami wydarzenia, może nastąpić tylko po wyrażeniu przez Uczestnika odrębnej i wyraźnej zgody. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.

§ 4 Cele przetwarzania

1. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celu:

a) prowadzenia i realizacji wydarzenia organizowanego przez Organizatora: – na podstawie:

i. zgody Uczestnika,
ii. jeśli dane Uczestnika są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,
iii. w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
iv. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

b) usprawnienia obsługi Uczestników – na podstawie:

i. zgody Uczestnika,
ii. jeśli dane Uczestnika są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,
iii. w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
iv. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

c) przyszłych działań marketingowych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Organizatora, w tym działań marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od Organizatora wiadomości o charakterze marketingowym,

d) wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji wydarzeń organizowanych przez Organizatora oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia), Uczestnik nie może zrezygnować z otrzymywania od Organizatora powyższych wiadomości, łącznie z powiadomieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawa –na podstawie/jeśli:

i. dane Uczestnika są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,
ii. zachodzi konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
iii. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

e) niezbędnym dla wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych –na podstawie/jeśli:

i. dane Uczestnika są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,
ii. zachodzi konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
iii. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

f) zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego zbadania prawdopodobnego oszustwa lub innego naruszenia –na podstawie/jeśli:

i. zachodzi konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
ii. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

g) ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń –na podstawie/jeśli:

i. zachodzi konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
ii. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

h) rozpatrywania skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania –na podstawie/jeśli:

i. zgody Uczestnika,
ii. dane Uczestnika są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik,
iii. zachodzi konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze,
iv. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.

2. W przypadku zmiany celów zbierania danych osobowych, Organizator poinformuje o konieczności wyrażenia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych w innych celach.

§ 5 Prawa Uczestnika

1. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania i żądania ich usunięcia. Pomimo żądania usunięcia danych Organizator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego zbadania prawdopodobnego oszustwa lub innego naruszenia.
2. Od dnia 25 maja 2018 r. Uczestnik ma prawo:
a) w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

b) ograniczyć przetwarzanie danych przez Organizatora, gdy:
i. Uczestnik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
ii. w ocenie Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem,
iii. dane osobowe Uczestnika przestały być niezbędne dla celów Organizatora, lecz Uczestnik potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
iv. Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Organizatora.

c) do przenoszenia danych do innych administratorów, w tym na żądanie Uczestnika do przenoszenia jej danych przez Organizatora bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli to technicznie możliwe,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Organizatora, w tym profilowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub przez stronę trzecią,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych przez Organizatora narusza przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące ochrony danych osobowych.

3. Uczestnik może poprosić Organizatora o kopie swoich danych osobowych, również w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego.
4. Organizator odpowiada na żądanie Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanych żądań lub dużej liczby żądań Organizator poinformuje o przedłużeniu tego terminu do dwóch miesięcy.
5. Zgłoszenia powyższych żądań Uczestnik może dokonać:
a) pisemnie na adres Organizatora,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: stowarzyszenie@biegam-pomagam.pl
6. Jeśli Uczestnik kontaktuje się z Organizatorem, Organizator przechowuje korespondencję, w celu ułatwienia rozwiązywania wszelkich problemów.

§ 6 Okres przechowywania danych

1. Dane będą przechowywane do czasu ustania konieczności ich posiadania, tzn. do dnia ustania obowiązków prawnych (łącznie z wnioskami organów), rozwiązania sporów, utrzymania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wyegzekwowania przestrzegania obowiązującej umowy.

2. W przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane do czasu zaprzestania działań marketingowych lub wycofania zgody przez Uczestnika.

$7 Konsekwencje niepodania danych

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora. System automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych, odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcia zgody, jest odmowa dopuszczenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Biegam-Pomagam.
2. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.
3. Wyrażenie zgody na przekazanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podmiotom trzecim będącym sponsorami jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.

§ 8 Udostępnianie, przekazywanie i profilowanie danych

1. Dane przetwarzane przez Organizatora będą udostępniane odbiorcom, lecz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
2. Organizator podejmuje decyzję w formie zautomatyzowanej w przypadku błędów w rejestracji na wydarzeniach organizowane przez Organizatora / lub jej nie ukończenia przez Uczestnika.
3. Organizator zastrzega, że dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, zwłaszcza organom wymiaru sprawiedliwości.
4. Organizator ujawni dane Uczestnika, jeżeli znajdując się w dobrej wierze uzna, iż są one niezbędne w celu:
a) śledztwa lub udzielenia pomocy organom ścigania,
b) wyegzekwowania zobowiązań wynikających z zawartej umowy,
c) prowadzenia śledztwa i własnej ochrony przed wszelkimi roszczeniami lub zarzutami osoby trzeciej,
d) ochrony bezpieczeństwa lub integralności strony internetowej,
e) wykonania lub ochrony praw i bezpieczeństwa Organizatora, jego pracowników, innych Uczestników bądź innych osób.

6. Uczestnicy zostaną powiadomieni o żądaniach prawnych dotyczących ich danych wyłącznie, gdy Organizator uzna to za stosowne i nie będzie to zabronione przez przepisy prawa lub nakaz sądowy, bądź w sytuacjach kryzysowych. Organizator może kwestionować takie żądania w przypadku uznania ich za zbyt szerokie, niejasne lub gdy brakuje odpowiednich uprawnień.

7. Organizator w uzasadnionym zakresie powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim, które wspierają obsługę strony internetowej www.polmaratonzielonogorski.pl, platform rejestracyjnych i innym podmiotom pomagających w obsłudze (na podstawie zawartych umów) w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji obsługi. Powierzenie danych osobowych w tej sytuacji dokonuje się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych jaką Organizator zawiera z podmiotami trzecimi, obsługującymi wydarzenie oraz mającymi uprawnienia administratora do strony internetowej www.polmaratonzielonogorski.pl

§ 9 Zobowiązania Organizatora

1. Organizator zapewnia stosowanie środków organizacyjnych i technicznych gwarantujących ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczających dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Organizator zapewnia, iż wszystkie „wrażliwe” dane są przekazywane przez technologię Secure Socket Layer (SSL).
3. Organizator oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby chronić dane Uczestników przed ich niewłaściwym użyciem niezgodnym z prawem i wyżej wymienionymi zasadami oraz przez osoby do tego nieuprawnione.
4. Organizator udziela dostępu do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym, które muszą mieć do nich dostęp. Osoby te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.
5. Organizator regularnie monitoruje swoje systemy, aby wykryć ewentualne zagrożenia atakami.
6. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

$10 Wyłączenie odpowiedzialności

1. Wszystkie transakcje finansowe będą przeprowadzane przez zewnętrzne podmioty, świadczące takie usługi. Podmioty zewnętrzne posiadają własne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać przed potwierdzeniem dokonania transakcji.
2. Organizator zastrzega, że w przypadku użycia linków zamieszczonych na jego stronach internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działalność przekierowanych witryn oraz zastrzega, że zewnętrzne strony posiadają własne, niezależne polityki prywatności.

II. Pliki „cookie”

§ 11 Definicja plików „cookie”

1. Witryna internetowa www.polmaratonzielonogorski.pl korzysta z technologii plików „cookie”. Pliki „cookie” zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Uczestnicy odwiedzają stronę internetową Organizatora.
2.. Organizator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Organizatora.
2. Organizator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Organizator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Organizator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Organizatora , poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

III. Podsumowanie
§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje, gdy Uczestnik korzysta z usług Organizatora.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z usług Organizatora po publikacji lub wysłaniu do Uczestnika powiadomienia o wprowadzonych zmianach w niniejszej Polityce Prywatności oznacza zgodę na przetwarzanie i udostępnianie jego danych przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.
3. Organizator stosownie do potrzeb może zmieniać i uzupełniać niniejszą Politykę Prywatności.
4. Uczestnik zostanie poinformowany o wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poprzez zamieszczenie informacji na www.polmaratonzielonogorski.pl, a w przypadku istotnych zmian także poprzez odrębne powiadomienie na wskazany przez Uczestnika adres e-mail.